Sreelegha S

Vice Chairperson
(Vice Principal)

Jayanthi R Chandran

Chairperson
(Principal)

Santhosh Kumar

Vice Chairman
(Parent)

Ajitha Kumari

Jt. Secretary
(Teacher)

Gangadharan K T

Secretary
(Parent)

Anubha Sasank

Treasurer

Thilakan K

Jt. Secretary
(Parent)

Members

Sreevidya K G

Teacher

Deepa R

Teacher

Sajina K V

Teacher

Smitha P N

Teacher

Sujith P

Parent

RADHAKRISHNA PANICKER

Parent

NALINAKSHAN

Parent

ANU T JHON

Parent

SUJITH N NAIR

Parent

AGM 2022

PTA - SECRETARIES

SL.NO
NAME
 PERIOD
1.
SH. RADHAKRISHNAN
1986-1988
2.
SH. GOPINATHAN  
1988-1990
3.
SH. R.M.S NAIR
1990-1991
4.
SH.K.G.RAMAKRISHNAN
1991-1993
5.
SH.K.K. SARASAN
1993-1995
6
SH.N.S. PILLAI
1995-1998
6.
SH.P. RAVI
1998-2004
7.
SH. ANIL  KUMAR
2004-2007
8.
SH. VENU. G. NAIR
2007-2010
9.
SH. RAJASEKHARAN  NAIR M.G
2010-2012
10.
SH. GOPALAKRISHNAN
2012-2015
11.
SH.SEN KUMAR
2015-2018
12.
SH. RAVI  KUMBALAT
2018-2022
13
SH.  K T GANGADHARAN
2023-